Naam van de instelling

Stichting Oubamoulla

 

 

RSIN of fiscaal nummer

864143126

 

 

Contactgegevens van de instelling

Postadres: Wolkammerweg 33, 3615CE Westbroek

Telefoonnummer: 06-29579418

E-mail: stichtingoubamoulla123@hotmail.com

 

 

Duidelijke beschrijving van de doelstelling

Als stichting streven wij naar de verwezenlijking van een betere, tolerantere, multiculturele en multireligieuze samenleving in Nederland. In Afrika streven we ernaar kansarme kinderen en alleenstaande ouders toekomstperspectief te bieden door hun materiële levensomstandigheden te verbeteren.

Concreet betekent dit dat we, naar beste vermogen, scholen, speeltuinen en waterpompen bouwen in Afrika. In Nederland willen we multiculturele alleenstaande ouders en kinderen samenbrengen, ze helpen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, trainingen en cursussen aanbieden en gezamenlijke activiteiten ondernemen om uit isolement te treden en verbinding te vinden.

 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Ambitie

Onze ambitie is om maandelijks geld naar Afrika te sturen, waarmee ter plaatse voedsel en hulpgoederen kunnen worden aangeschaft.

Financiën en Vermogen

De stichting is een non-profit organisatie, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

De stichting werkt met vrijwilligers in Nederland en in Afrika.

De middelen bestaan uit giften en donaties van geld en hulpmiddelen.

De giften en donaties van geld en middelen worden volledig aangewend voor de projecten en doelgroepen.

Stichtingskosten zijn volledig door de bestuursleden gefinancierd.

Ontvangen giften en donaties worden zo snel mogelijk naar de doelgroep verzonden.

Bij ontbinding van de stichting wordt het overgebleven geld, na afronding van alle financiële verplichtingen, naar de doelgroep verzonden.

Communicatie, Publicaties en Jaarverslag

Periodiek: Donateurs worden op de hoogte gebracht van komende en lopende projecten via WhatsApp. Nieuwsbrieven worden 2 – 4 maal per jaar uitgegeven.

Afsluiting project: Een project wordt afgesloten met een beknopt verslag.

Manier van rapportage: Rapportage wordt mondeling en ook via tekst, foto’s en/of video uitgevoerd.

Communicatie vindt plaats via persoonlijke gesprekken en ook via telefoon, WhatsApp, en website.

Jaarverslag: Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot en met 31 december) worden de boeken afgesloten en worden vervolgens de jaarstukken opgesteld, bestaande uit een overzicht van uitgevoerde projecten en de jaarrekening, een balans met baten en uitgaven over het betreffende boekjaar.

Begin 2023 zal het eerste jaarverslag worden gepubliceerd.

Waarborg

De activiteiten van de stichting berusten op vertrouwen. Vertrouwen tussen de donateurs en de stichting enerzijds, en tussen de stichting en de lokale helpers anderzijds.

Om de activiteiten van de stichting succesvol te kunnen uitvoeren, zijn het volgende van belang:

- Adequaat uitvoeren en monitoring van de lokale uitdeelhulp;

- Goede en korte communicatie tussen de bestuursleden/projectcoördinatoren van de stichting en de lokale helpers;

- Transparante financiële administratie, rapportage met foto’s en video’s van de lokale helpers (zie voorbeeld in bijlage 2);

- Lid van ANBI en handelen in overeenstemming met de ANBI-regelgeving;

Bij discrepanties over interpretatie van dit beleidsplan is de ANBI-regelgeving bepalend.

 

 

Functies en namen van de bestuurders

Voorzitter:  Oumou Barry

Secretaris:  Rukia Mohamed

Penningmeester:  Hans Kottier

 

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning.  Wel recht op kostenvergoeding.

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording