Voorwoord
Beste lezer,
Ik ben Oumou Barry, een alleenstaande moeder met drie kinderen aan mijn zijde. Onze reis tot nu
toe is er een geweest van ontmoetingen met obstakels, beproevingen en ook succes.
De moeilijkheden begonnen toen ik als vluchteling naar Nederland kwam, een land vol belofte maar
ook vol uitdagingen voor een nieuwkomer. Als alleenstaande moeder kwam ik vaak obstakels tegen
die het navigeren door het onbekende moeilijk maakte. Ik ging altijd door om mijn kinderen een
betere toekomst te bieden en mijn gemeenschap te ondersteunen.
Mijn toewijding aan leren en groeien leidde tot het voltooien van opleidingen in economische
administratie aan de ROC in Eindhoven, zorg en welzijn op ROC Rotterdam en specifieke
doelgroepen via Capabel Onderwijs. Ik voelde de drang om terug te geven, om degenen te helpen
die zich in een vergelijkbare positie bevonden als ik ooit was. Daarom richtte ik Stichting Oubamoulla
op, een organisatie met een missie om levens te veranderen. Onze toewijding aan empowerment en
gemeenschapsopbouw is ons kompas. We geloven in de onbenutte innerlijke kracht van kansarme
kinderen, alleenstaande moeders en weduwen. We geloven dat, door verbinding en ondersteuning,
we deze kracht kunnen vrijmaken en levens kunnen transformeren.
Met de steun van geweldige vrijwilligers en partners hebben we een gemeenschap gecreëerd waar
alleenstaande moeders zich kunnen verenigen, zich kunnen thuis voelen en hun verhalen kunnen
delen zonder angst of schaamte. Onze activiteiten in de wijk Overvecht in Utrecht bieden niet alleen
hulp, maar ook een gevoel van verbondenheid en trots.
In Afrika zijn onze inspanningen gericht op het bouwen van scholen, speeltuinen en waterputten,
waardoor de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren worden verbeterd. We streven
ernaar om hoop te brengen waar het ontbrak en om een blijvende impact te creëren.
Bij voorbaat dank voor uw steun en uw geloof in de kracht van gemeenschap en empowerment.
Met vriendelijke groet,
Oumou Barry
Oprichter Stichting Oubamoulla

Inleiding
Dit is het ondernemingsplan voor Stichting Oubamoulla. Stichting Oubamoulla heeft als missie het
bevorderen van de positie en het welzijn van kansarme gezinnen, voornamelijk eenoudergezinnen,
en het creëren van gelijke kansen voor deze gezinnen. Onze visie is gericht op het realiseren van een
wereld waarin kansarme gezinnen volwaardig deelnemen aan de maatschappij, ongeacht hun
partnerstatus, en waar alleenstaande moeders dezelfde mogelijkheden hebben als moeders met een
partner.
De stichting is opgericht op 5 juli 2022 en actief in twee regio’s: Utrecht, Nederland en Guinee in
Afrika. In dit plan worden de activiteiten, doelen en resultaten van de stichting uiteengezet met het
Business Model canvas. In bijlage 2 vindt u een impressie van onze activiteiten. Het bestaansrecht
van stichting Oubamoulla is afhankelijk van giften, subsidies en samenwerkingen met andere
organisaties.
Business Model
Het Business Model van Stichting Oubamoulla bestaat uit negen bouwstenen. Elk onderdeel wordt
hieronder kort toegelicht.
Waardepropositie
Verbeterde materiële levensomstandigheden
Stichting Oubamoulla biedt concrete hulp, zoals de bouw van scholen, speeltuinen en waterputten
in Guinee, Afrika, wat de levensomstandigheden van kansarme kinderen en alleenstaande ouders
verbetert.
Empowerment en Gemeenschap
In Nederland creëert de stichting een gemeenschap voor kansarme gezinnen in Overvecht en
omstreken, waar ze empowerment, training, coaching en verbinding vinden. Dit helpt bij het
verminderen van depressiviteit en eenzaamheid. Tegelijkertijd draagt dit bij aan meer eenheid in de
wijk en vooruitgang van de wijk omdat dienstbaarheid voor de wijk een belangrijk onderdeel is van
de trainingen.
Culturele Uitwisseling
De stichting bevordert de uitwisseling van culturen en talen, waardoor integratie wordt
vergemakkelijkt en begrip tussen gemeenschappen wordt bevorderd.

Unieke ervaring en netwerk
Stichting Oubamoulla bezit enerzijds unieke ervaring omdat de ondernemer en vrijwilligers zelf uit
een kansarm gezin komen, wonen in Overvecht en daarmee ook onderdeel van de gemeenschap zijn
en pedagogiek gebruiken die gericht is op het bouwen van duurzame capaciteit in individuen die zelf
ook als trainers worden opgeleid. Verder heeft de stichting een uniek netwerk in Overvecht en
omstreken van meer dan 50 families.
Klantsegment
Kansarme gezinnen in Guinee, Afrika
Dakloze gezinnen, straatkinderen en gezinnen met arme alleenstaande ouders.
Kansarme gezinnen in Nederland, met name in de wijk Overvecht in Utrecht
Kansarme gezinnen in Nederland zijn vaak gezinnen met een alleenstaande ouder, vluchtelingen en
gezinnen met laag inkomen. Het netwerk van Stichting Oubamoulla bestaat voornamelijk uit
Afrikaanse gezinnen. Het is gebleken dat deze groep behoefte heeft aan ondersteuning, coaching en
gemeenschap.
Kanalen
Fysieke bijeenkomsten
Voor de Nederlandse alleenstaande moeders worden wekelijkse activiteiten in de wijk Overvecht
georganiseerd. De meeste communicatie vindt plaats tijdens deze bijeenkomsten.
Online aanwezigheid
De stichting is bezig met een website en sociale media om informatie te verspreiden, donateurs aan
te trekken en de impact te delen. Dit zal voornamelijk gebruikt worden om organisaties aan te
trekken.
Samenwerking met organisaties
Samenwerking met andere organisaties en instellingen kan helpen bij het bereiken van doelgroepen
en het verkrijgen van steun.
Klantrelaties
Persoonlijke betrokkenheid
De stichting bouwt persoonlijke relaties op met alleenstaande moeders in Overvecht en de
gemeenschap in Afrika om vertrouwen en samenwerking te bevorderen. Wij beschouwen de mens
als een mijn rijk aan edelstenen, alleen de juiste opvoeding en training kan de krachten hiervan aan
het licht brengen. Om dit te bereiken is een persoonlijke betrokkenheid belangrijk. Het voordeel van
onze gemeenschap is dat iedereen betrokken is bij het onderhouden van persoonlijk contact met
elkaar, alle vrijwilligers en de gezinnen zelf. Hierdoor ontstaan er overal in de gemeenschap
vriendschappen. Wij functioneren in dat opzicht als een grote familie.
Communicatie
Via nieuwsbrieven, foto's en video’s willen wij donateurs en belanghebbenden op de hoogte houden
van de voortgang van projecten.
Inkomstenstroom
Donaties en giften
De stichting is afhankelijk van vrijwillige financiële bijdragen van individuen, bedrijven en
organisaties.
Subsidies en Fondsen
De stichting zoekt naar subsidies en fondsen om haar projecten in Guinee, Afrika te financieren en
om te ondersteunen bij de initiatieven in Nederland.
Kernactiviteiten
Projectuitvoering in Afrika
Bouw van scholen, speeltuinen, en waterputten, en verstrekking van voedsel en hulpgoederen.
Wekelijkse activiteiten in Nederland
Organiseren van bijeenkomsten, workshops en activiteiten voor alleenstaande moeders in
Overvecht. De wekelijkse activiteiten worden voornamelijk bij buurtcentrum de Dreef gehouden in
Utrecht, Overvecht. Deze activiteiten zijn de kern van de stichting. Tijdens deze bijeenkomst
proberen wij een nieuwe cultuur te creëren. Een cultuur van universele deelname, gelijkheid,
openheid, zonder vooroordelen, verbinding, liefde en eenheid. Ik zie na reflecties met vrijwilligers en
gesprekken met gezinnen dat alleen al deze plek hebben voor veel moeders een enorme verbetering
brengt in hun mentale gezondheid.
Er worden bij deze bijeenkomsten ook trainingen en cursussen gevolgd, formeel en informeel. Deze
opleidingen zijn gericht op talentontwikkeling, zelfidentiteit, opvoeding van kinderen en specifieke
vaardigheden. Trainingen gaan vaak gepaard met actie in de vorm van dienstbaarheid voor de wijk.
Op deze manier bouwen de deelnemers capaciteiten op terwijl ze een bijdrage leveren aan de wijk
of gemeenschap. De impact van hun acties wordt meteen zichtbaar.
Verder zien we dat de gemeenschap elkaar ook helpt. Deelnemers putten inspiratie uit elkaar,
helpen elkaar met specifieke problemen of kunnen elkaar vergezellen waar nodig

Communicatie en Fondsenwerving
Houden van contact met donateurs, het aantrekken van nieuwe financiële steun en het delen van de
impact. In Afrika wordt het uitdelen van voedsel wordt op foto’s en video’s vastgelegd ten behoeve
van bewijsvoering van de bestede gelden, bewijsvoering voor de donateurs en Nederlandse
overheidsinstanties indien nodig, het initiëren van kettingreacties zodat potentiële donateurs
meedoen met deze vorm van hulpvoorziening.
Kernmiddelen
Bestuur en Vrijwilligers
Menselijke middelen zijn essentieel voor het coördineren van activiteiten en het creëren van impact.
Stichting Oubamoulla werkt veel met vrijwilligers en de oprichter speelt als ervaringsdeskundige en
contactpersoon een cruciale rol binnen de activiteiten.
Financiële Middelen
Om projecten uit te voeren en de stichting draaiende te houden zijn de financiële inkomsten
cruciaal.
Fysieke Ruimte
Voor bijeenkomsten en activiteiten in Nederland zijn de fysieke ruimtes belangrijk. Buurtcentrum de
Dreef en instituutsgebouw de Rozengaard, Groenekan, worden nu veel gebruikt.
Netwerken
Om samenwerkingen aan te gaan en steun te krijgen van andere organisaties.
Belangrijkste partners
Lokale Organisaties in Guinee, Afrika
Samenwerken met en uitbesteding aan lokale organisaties in Guinee om projecten uit te voeren.
Overheidsinstanties
Mogelijke samenwerkingen voor financiering en ondersteuning. De activiteiten van Stichting
Oubamoulla dragen bij aan de doelen van Gemeente Utrecht voor nieuwkomers (Plan Einstein,
inclusiviteit), sociale toegankelijkheid, inclusieve en diverse stad en mentaal welzijn.
Trainingsinstituut Nederland
Wij werken samen met Trainingsinstituut Nederland op vier gebieden:
1. Het beschikbaar stellen van vrijwilligers. Vrijwilligers van het Trainingsinstituut Nederland
helpen vaak mee met activiteiten van de stichting.
2. Het verzorgen van trainingen en cursussen en beschikbaar stellen van educatief materiaal.
Trainingsinstituut Nederland is onderdeel van een wereldwijde onderneming die trainingen
aanbiedt voor talentontwikkeling, leiderschap, educatie van kinderen en jeugd,
maatschappelijke actie en gemeenschapsopbouw. Deze trainingen gaan gepaard met
maatschappelijke actie.
3. Ruimte voor trainingen, kampen en bijeenkomsten. Trainingsinstituut Nederland beschikt
over een trainingscentrum aan de Prinsenlaan 80 in Groenekan. Dit gebouw wordt gebruikt
voor trainingen en meerdaagse familiekampen die in samenwerking met Trainingsinstituut
worden georganiseerd.
4. Financiering van activiteiten die in samenwerking met het Trainingsinstituut worden
georganiseerd.
Afrika Safari
Eens per maand gaan wij met de groep naar het Afrika Safari feest georganiseerd door Echt
Overvecht. Dit is een feest waar wij de Afrikaanse cultuur kunnen omarmen, vreugde, dans en
muziek kunnen delen en workshops kunnen volgen. Dit soort uitjes dragen bij aan verbinding en
vriendschap in de gemeenschap.